വഴികാട്ടി

നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.

മലയാളം എഴുതുവാന്‍ ഡിസംബര്‍ 10, 2007

Filed under: ടൈപ്പിംഗ് ടൂളുകള്‍ — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 6:12 am

താഴെ കാണുന്ന ടൈപ്പിംഗ് രീതികളില്‍ ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം

write Malayalam in Orkut ഓര്‍ക്കൂട്ടിലും മംഗ്ലീഷിലെഴുതിയാല്‍ മലയാളം ആകും

Advertisements