വഴികാട്ടി

നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.

മലയാളം ടി.വി ചാനലുകള്‍ ജനുവരി 26, 2008

Filed under: ടിവിചാനലുകള്‍ — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 3:02 pm

മലയാളം ടി.വി ചാനലുകളുടെ വെബ് സൈറ്റുകള്‍ ലഭ്യമായവ ചവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Doordarshan Kendra Thiruvananthapuram ദൂര്‍ദര്‍ശന്‍ കേന്ദ്രം Contact Information

Asianet TV ഏഷ്യാനെറ്റ്    Contact

Surya TV സൂര്യ ടി.വി   Contact

Kairali TV കൈരളി ടി.വി   Contact

Jeevan TV ജീവന്‍ ടിവി

India Vision TV ഇന്ത്യവിഷന്‍

Asianet Cable Vision ഏഷ്യനെറ്റ് കേബിള്‍ വിഷന്‍

Amrutha TV അമൃത ടി.വി

Manorama Vision മനോരമ വിഷന്‍

Jaihind TV ജയ് ഹിന്ദ് ടി.വി

Shalom Television ഷാലോം ടെലിവിഷന്‍

Advertisements
 

ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങള്‍ ജനുവരി 13, 2008

Filed under: ഗൂഗിള്‍ — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 8:05 pm

ഗൂഗിളിന്റെ ധാരാളം സൗജന്യസേവനങ്ങള്‍ അവയില്‍ത്തന്നെ ആവശ്യക്കാരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കുവാന്‍ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാ. നോട്ട്ബുക്ക് കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്ലോഗുകളും മറ്റും തരം തരിക്കുകയും അത് ഷയര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരേ ഒരു കാര്യം ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട് വേണം എന്നുമാത്രം.

Search

Alerts Alerts
Receive news and search results via email
Blog Search Blog Search
Find blogs on your favorite topics
Book Search Book Search
Search the full text of books
Checkout Checkout
Complete online purchases more quickly and securely
Desktop Desktop
Search your own computer
Directory Directory
Browse the web by topic
Earth Earth
Explore the world from your PC
Product Search Product Search
Search for stuff to buy
Images Images
Search for images on the web
Maps Maps
View maps and directions
News News
Search thousands of news stories
Notebook NotebookNew!
Clip and collect information as you surf the web
Scholar Scholar
Search scholarly papers
Special Searches Special Searches
Search within specific topics
Toolbar Toolbar
Add a search box to your browser
University Search University Search
Search a specific university’s website
Video Video
Search videos and upload your own
Web Search Web Search
Search over 8 billion web pages
Web Search Features Web Search Features
Do more with search
Explore and innovate
Code Code
Download APIs and open source code
Labs Labs
Try out new Google products
Communicate, show & share
Blogger Blogger
Express yourself online
Calendar Calendar
Organise your schedule and share events with friends
Docs Docs
Create and share documents online and access them from anywhere
Gmail Google Mail
Fast, searchable email with less spam
Groups Groups
Create mailing lists and discussion groups
Orkut Orkut
Meet new people and stay in touch with friends
Picasa Picasa
Find, edit and share your photos
Talk Talk
IM and call your friends through your computer
Translate Translate
View web pages in other languages
YouTube YouTubeNew!
Watch, upload and share videos
Go mobile
Mobile Mobile
Use Google on your mobile phone
Make your computer work better
Pack Pack
A free collection of essential software