വഴികാട്ടി

നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.

മലയാളം ബ്ലോഗ്റോള്‍ ജൂണ്‍ 9, 2008

Filed under: ബ്ലോഗ്റോള്‍ — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 5:45 pm

മലയാളം ബ്ലോഗ്റോള്‍ എന്ന പേജ് പ്രാരംഭഅവസ്തയിലാണ്. ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ പേരില്ലയെങ്കില്‍ ഒരു കമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. കഴിയുന്നതും വേഗം ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

====================================================================

അ മുതല്‍ ഔ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളില്‍ തുടങ്ങുന്ന ബ്ലോഗുകള്‍

ക മുതല്‍ ന വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളില്‍ തുടങ്ങുന്ന ബ്ലോഗുകള്‍

പ മുതല്‍ ന വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളില്‍ തുടങ്ങുന്ന ബ്ലോഗുകള്‍

യ മുതല്‍ റ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളില്‍ തുടങ്ങുന്ന ബ്ലോഗുകള്‍

Advertisements
 

തുടക്കക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി – For the Beginers in MS ജൂണ്‍ 1, 2008

Filed under: for beginers — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 12:12 pm

Blog Helpline for the beginers


Bloghelpline

ഇത് മലയാളത്തില്‍ എഴുതിയതാണ്. If you can’t read it, then click on the above link.

മലയാളം എഴുതുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയര്‍

ഏതെല്ലാം ആംഗലേയ അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റില്ലാതെ മലയാളം എഴുതാം ഇവിടെ പോവുക.